Polityka bezpieczeństwa danych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityką”) określa politykę bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą dla firmy „Magnolia” Aleksandra Ciążyńska (zwanej dalej „Administratorem”).

 2. Polityka została przyjęta w ramach realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024 z późn. zm. zwane dalej „Rozporządzeniem”), stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”).

 3. Przez „Pracownika” należy rozumieć każdego pracownika, zleceniobiorcę, usługodawcę lub osobę świadczącą przy jakiejkolwiek innej podstawie prawnej pracę lub usługi na rzecz Administratora, która przy świadczeniu na jego rzecz pracy lub usług bierze udział w jakikolwiek sposób w przetwarzaniu danych osobowych.

 4. Na każdym Pracowniku spoczywa obowiązek zapoznania się z Polityką i przestrzegania jej postanowień.

 5. Na każdym Pracowniku spoczywa obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Administratorowi każdego podejrzenia naruszania w dowolny sposób postanowień Polityki lub przepisów prawa ochrony danych osobowych.

 6. Obszarem przetwarzania i przechowywania danych osobowych jest siedziba Administratora. Dane mogą być także przetwarzane w innych miejscach przez osoby uprawnione za pośrednictwem komputerów przenośnych.

 7. Administrator nadzoruje opracowanie i aktualizowanie przedmiotowej polityki bezpieczeństwa oraz nadzoruje przestrzeganie zasad w niej określonych.

 8. Administrator prowadzi w systemie teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych rejestr osób fizycznych z uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych (posiadających w systemie informatycznym status administratora).

 9. Administrator prowadzi jeden zbiór danych osobowych – Użytkownicy serwisu internetowego ciazynska.pl.

 10. Dane są zbierane i przetwarzane za pomocą systemu teleinformatycznego - aplikacji do zarządzania treścią serwisu internetowego.

 11. W ramach zbioru danych osobowych, określonego w punkcie 9., gromadzone i przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

 12. Polityka bezpieczeństwa zapewnienia aktualizacje regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia prawnego i biznesowego.

 13. W systemie przetwarzania danych osobowych Administratora nie występują powiązania między poszczególnymi polami informacyjnymi określonymi w punkcie poprzedzającym.

 14. W systemie przetwarzania danych osobowych Administratora nie występuje przepływ danych pomiędzy systemami.

 15. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych w tym przeprowadza okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmuje działania minimalizujące to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy.

 16. Do organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora należą:

 • zasady bezpieczeństwa przyjęte w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

 • zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,

 • ograniczenie fizycznego dostępu osób nieuprawnionych do obszaru przetwarzania danych osobowych i urządzeń do tego służących, w tym w szczególności ewidencjonowanie osób posiadających dostęp do tych pomieszczeń, a nie będących Pracownikami,

 • zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,

 • ustawienie monitorów w taki sposób, by uniemożliwić tym osobom wgląd w dane osobowe,

 • przechowywanie nośników informacji oraz wydruków z danymi osobowymi w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim.

 1. Do technicznych środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora należą:

  • utworzenie dla każdej osoby uprawnionej do dostępu do danych osobowych odrębnego identyfikatora,

  • uwierzytelnienie dostępu osób uprawnionych za pomocą indywidualnego hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych,

  • nałożenie obowiązku zmiany hasła przez osobę uprawnioną nie rzadziej niż co 30 dni,

  • stosowanie programów antywirusowych i firewalla na urządzeniach służących do przetwarzania danych,

  • szyfrowanie haseł użytkowników,

  • regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych osobowych,

  • bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,

  • zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.


Przejdź do strony głównej